Kody zbieranych odpadów

Kody odpadów przewidzianych do zbierania przez Biosystem SA na na terenie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przy ul. Fabrycznej w Bolęcinie (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym z dnia 31 sierpnia 2012 r.)

Odpady niebezpieczne

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje
niebezpieczne
2. 09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające
baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
3. 16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone,
inne niż wymienione w 16 02 09
4. 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
5. 16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
6. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 160209* do16 02 12*
7. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z
zużytych urządzeń
8. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
9. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
10. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć
11. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
12. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
13. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
14. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21* i 20 01 23* zawierające niebezpieczne
składniki

Odpady inne niż niebezpieczne

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
2. 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
3. 09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające
baterie inne niż wymienione w 09 01 11*
4. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09*
do 16 02 13
5. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w
16 02 15*
6. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03*)
7. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
8. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
9. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10*
10. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*
11. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*